കേന്ദ്രങ്ങൾ

SL.NO. DISTRICT CENTRE NAME ADDRESS CONTACT PERSON CONTACT PHONE NO
01 കോഴിക്കോട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പയമ്പ്ര പയമ്പ്ര , കുരുവട്ടൂർ, കോഴിക്കോട് - 673571 HM
P.E.T
Coach
495-2810790
9846608649
9495534101
02 കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കല്യാശ്ശേരി കല്യാശ്ശേരി, കണ്ണൂർ - 670562 HM
P.E.T
Coach
497-2781046
9496707269
9446395840
03 കണ്ണൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കൂതാളി കൂതാളി, കണ്ണൂർ - 670592 HM
P.E.T
Coach
497-2857654
9249585083
9847557973
04 വയനാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , പനമരം പനമരം, വയനാട് - 670721 HM
P.E.T
Coach
4935-256269
8893445344
9645032477
05 മലപ്പുറം രാജാസ് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കോട്ടക്കൽ കോട്ടക്കൽ, മലപ്പുറം - 676503 HM
P.E.T
Coach
483-2745505
8281488068
9747651178
06 കാസറഗോഡ് ഗവണ്മെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പടന്ന കടപ്പുറം പടന്ന, കാസറഗോഡ് - 671121 HM
P.E.T
Coach
4672-258300
8606220440
9562273044
07 പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്-679303 HM
P.E.T
Coach
466-2213975
9447978358
8589936947
08 തൃശ്ശൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, എരുമപ്പെട്ടി എരുമപ്പെട്ടി, തൃശ്ശൂർ - 680584 HM
P.E.T
Coach
4885-262098
9447253355
9605370619
09 കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്‌ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്‌, കണ്ണൂർ HM
P.E.T
Coach


9947302553
10 തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കുളത്തൂർ കുളത്തൂർ, തിരുവനന്തപുരം HM
P.E.T
Coach
471-2210088

9544937794
11 തൃശ്ശൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മണത്തല മണത്തല, തൃശ്ശൂർ HM
P.E.T
Coach
487-2508752

9388555800
12 പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കാരക്കുറിശ്ശി കാരക്കുറിശ്ശി , പാലക്കാട് HM
P.E.T
Coach
4924-249041

9995998533
13 കൊല്ലം ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ശങ്കരമംഗലം ശങ്കരമംഗലം , കൊല്ലം HM
P.E.T
Coach
476-2682963

9645818188
14 പത്തനംതിട്ട കെ .എൻ .എം .ജി. ഹൈ സ്കൂൾ കവിയൂർ കവിയൂർ , പത്തനംതിട്ട HM
P.E.T
Coach
469-2678910

9847880634
15 എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇളംകുന്നപ്പുഴ ഇളംകുന്നപ്പുഴ , എറണാകുളം HM
P.E.T
Coach
9388484775

7293148601
16 കോട്ടയം ഗവണ്മെന്റ് ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വൈക്കം വൈക്കം , കോട്ടയം HM:
P.E.T
Coach
482-9232271

9567872358
17 ആലപ്പുഴ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ കലവൂർ , ആലപ്പുഴ HM
P.E.T
Coach


9495524279
18 ഇടുക്കി ഗവണ്മെന്റ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പന , ഇടുക്കി HM
P.E.T
Coach
4868-272124

9946013042
19 കണ്ണൂർ ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ , കണ്ണൂർ HM
P.E.T
Coach


8547082344