കേന്ദ്രങ്ങൾ

SL.NO. DISTRICT CENTRE NAME ADDRESS CONTACT PERSON CONTACT PHONE NO
01 കോഴിക്കോട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പയമ്പ്ര പയമ്പ്ര , കുരുവട്ടൂർ, കോഴിക്കോട് - 673571 HM
P.E.T
0495 2810790
9846608649
02 കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കല്യാശ്ശേരി കല്യാശ്ശേരി, കണ്ണൂർ - 670562 HM
P.E.T
0497 2781046
9496707269
03 കണ്ണൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കൂതാളി കൂതാളി, കണ്ണൂർ - 670592 HM
P.E.T
0497 2857654
9249585083
04 വയനാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , പനമരം പനമരം, വയനാട് - 670721 HM
P.E.T
04935 256269
8893445344
05 മലപ്പുറം രാജാസ് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കോട്ടക്കൽ കോട്ടക്കൽ, മലപ്പുറം - 676503 HM
P.E.T
0483 2745505
8281488068
06 കാസറഗോഡ് ഗവണ്മെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പടന്ന കടപ്പുറം പടന്ന, കാസറഗോഡ് - 671121 HM
P.E.T
04672 258300
8606220440
07 പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്-679303 HM
P.E.T
0466 2213975
9447978358
08 തൃശ്ശൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, എരുമപ്പെട്ടി എരുമപ്പെട്ടി, തൃശ്ശൂർ - 680584 HM
P.E.T
04885 262098
9447253355
09 കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്‌ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്‌, കണ്ണൂർ HM
P.E.T

10 തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കുളത്തൂർ കുളത്തൂർ, തിരുവനന്തപുരം HM
P.E.T
0471-2210088
11 തൃശ്ശൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മണത്തല മണത്തല, തൃശ്ശൂർ HM
P.E.T
0487 - 2508752
12 പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കാരക്കുറിശ്ശി കാരക്കുറിശ്ശി , പാലക്കാട് HM
P.E.T
04924-249041
13 കൊല്ലം ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ശങ്കരമംഗലം ശങ്കരമംഗലം , കൊല്ലം HM
P.E.T
0476 -2682963
14 പത്തനംതിട്ട കെ .എൻ .എം .ജി. ഹൈ സ്കൂൾ കവിയൂർ കവിയൂർ , പത്തനംതിട്ട HM
P.E.T
0469-2678910
15 എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇളംകുന്നപ്പുഴ ഇളംകുന്നപ്പുഴ , എറണാകുളം HM
P.E.T
+91 9388484775
16 കോട്ടയം ഗവണ്മെന്റ് ബോയ്‌സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വൈക്കം വൈക്കം , കോട്ടയം HM
P.E.T
0482-9232271
17 ആലപ്പുഴ ഗവണ്മെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലവൂർ കലവൂർ , ആലപ്പുഴ HM
P.E.T

18 ഇടുക്കി ഗവണ്മെന്റ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പന , ഇടുക്കി HM
P.E.T
04868 272124
19 കണ്ണൂർ ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ , കണ്ണൂർ HM
P.E.T