വാർത്തകൾ

          
18 Jan,2019

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടാം പാദം പത്രക്കുറിപ്പ്

by Admin | 18 January,2019 | News

കിക്ക്‌ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ പ്രോജെക്ട് രണ്ടാം പാദം സെലക്ഷൻ 19.01.2019 ന് തുടങ്ങുന്നു. ഓൺലൈൻ റെജിസ്ട്രേഷൻ സെലെക്ഷൻറെ തലേ ദിവസം രാത്രി 09:00 മണി വരെ തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ്.

Continue Reading..
          
12 Jan,2019

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലന പദ്ധതി - രണ്ടാം പാദം

by Admin | 12 January,2019 | News

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടാം ഘട്ടം കേന്ദ്രങ്ങളും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയ്യതികളും. 11.01.2019 മുതൽ 18.01.2019 വരെ ഓൺലൈൻ റെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം

Continue Reading..
          
01 Nov,2018

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥലം, തിയതി

by Admin | 01 November,2018 | News

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥലം, തിയതി

Continue Reading..