അറിയിപ്പുകൾ

പുതിയ വിവരങ്ങൾ

GGHSS പയ്യന്നൂർ - - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GGHSS പയ്യന്നൂർ - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെ...

Continue Reading..

GHSS കാരക്കുറിശ്ശി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GTHSS കട്ടപ്പന - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

KNM GHS കവിയൂർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GVHSS കുളത്തൂർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS ചാവറ ശങ്കരമംഗലം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS കലവൂർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GBHSS വൈക്കം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS മണത്തല - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

എളങ്കുന്നപ്പുഴ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പ്രൊജക്റ്റ് - രണ്ടാം പാദം - പത്രക്കുറിപ്പ്

കിക്ക്‌ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ പ്രോജെക്ട് രണ്ടാം പാദം സെലക്ഷൻ 19.01...

Continue Reading..

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ - രണ്ടാം ഘട്ടം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ രണ്ടാം ഘട്ടം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള...

Continue Reading..

Rajas GHSS കോട്ടക്കൽ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS പട്ടാമ്പി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS പനമരം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS എരുമപ്പെട്ടി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS പടന്ന കടപ്പുറം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്...

Continue Reading..

HSS കൂടാളി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്...

Continue Reading..