അറിയിപ്പുകൾ

പുതിയ വിവരങ്ങൾ

GMHS വെട്ടികവല പത്തനാപുരം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്...

Continue Reading..

GVHSS കുമിളി, ഇടുക്കി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

GMHSS വെട്ടിക്കവല, പത്തനാപുരം - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

മാനവേദൻ GHSS നിലമ്പുർ , മലപ്പുറം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

EDWARD MEMORIAL GHSS ഫോർട്ട് കൊച്ചി , എറണാകുളം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

GHSS തിരുനെല്ലൂർ, ആലപ്പുഴ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

GHSS കോയിപ്പുറം - പത്തനംതിട്ട - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

GHSS കുന്നുംഭാഗം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

GHSS മലയിൻകീഴ്‌ - തിരുവനന്തപുരം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ

Continue Reading..

GHSS & TTI കുമിളി. ഇടുക്കി - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

EMGHSS ഫോർട്ട് കൊച്ചി - എറണാകുളം - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS തിരുനെല്ലൂർ - ആലപ്പുഴ - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS കുന്നുംഭാഗം - കോട്ടയം - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS കോയിപുരം - പത്തനംതിട്ട - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS മലയൻകീഴ് - തിരുവനന്തപുരം - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS BELLA EAST കാഞ്ഞങ്ങാട് - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ...

Continue Reading..

APHS അളഗപ്പനഗർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വി...

Continue Reading..

GHSS കൊടകര - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വി...

Continue Reading..

AKG സ്മാരക GHSS പെരളശ്ശേരി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വി...

Continue Reading..

REC GHSS ചാത്തമംഗലം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർഥികൾ

Continue Reading..

GVHSS കൊയിലാണ്ടി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്യാർഥികൾ

Continue Reading..

മാനവേദൻ GHSS നിലമ്പുർ - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHS BELLA EAST കാഞ്ഞങ്ങാട് - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

AKG MEMORIAL HSS പെരളശ്ശേരി - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

അളഗപ്പ നഗർ സ്കൂൾ - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെ...

Continue Reading..

GHSS കൊടകര - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെ...

Continue Reading..

REC GVHSS ചാത്തമംഗലം - പ്രാഥമിക സെലെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെട...

Continue Reading..

GVHSS കൊയിലാണ്ടി - പ്രാഥമിക സെലെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലെക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെ...

Continue Reading..

GGHSS പയ്യന്നൂർ - - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GGHSS പയ്യന്നൂർ - പ്രാഥമിക സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രാഥമിക സെലക്ഷനിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്യാമ്പിലേക്ക് തെരഞ്ഞെ...

Continue Reading..

GHSS കാരക്കുറിശ്ശി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GTHSS കട്ടപ്പന - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

KNM GHS കവിയൂർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GVHSS കുളത്തൂർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS ചാവറ ശങ്കരമംഗലം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS കലവൂർ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GBHSS വൈക്കം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS മണത്തല - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

GHSS ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

എളങ്കുന്നപ്പുഴ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്...

Continue Reading..

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ പ്രൊജക്റ്റ് - രണ്ടാം പാദം - പത്രക്കുറിപ്പ്

കിക്ക്‌ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ പ്രോജെക്ട് രണ്ടാം പാദം സെലക്ഷൻ 19.01...

Continue Reading..

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ - രണ്ടാം ഘട്ടം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

കിക്കോഫ് ഫുട്ബോൾ രണ്ടാം ഘട്ടം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള...

Continue Reading..

Rajas GHSS കോട്ടക്കൽ - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS പട്ടാമ്പി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS പനമരം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS എരുമപ്പെട്ടി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

കിക്കോഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ...

Continue Reading..

GHSS പടന്ന കടപ്പുറം - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്...

Continue Reading..

HSS കൂടാളി - ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 25 വിദ്...

Continue Reading..